Kommentar till Expressens artikel om Familjeläkarna 15/ 12 2020

Expressen publicerar i dag en artikel en artikel som granskar Familjeläkarna och läkarvården på ett par äldreboenden under våren. För oss känns det angeläget att kommentera de brister, och felaktigheter som förekommer i artikeln.
Artikeln bygger på uppgifter från två anhöriga till boende på ett äldreboende i Sigtuna och på Berga i Stockholm. Den anhörige till den boende i Sigtuna har vid minst ett halvdussin tillfällen framträtt i andra medier, bl a i SVT och DN med samma berättelse, men någon anmälan har aldrig gjorts varken till IVO eller Patientnämnden trots uppmaning om att anmäla upplevda missförhållanden.
Dessutom har reportern vid upprepade tillfällen ställt frågor till Stefan – under loppet av snart sex veckor – om vitt skilda saker. Stefan har i möjligaste mån försökt besvara dem och reda ut missförstånd och felaktigheter. Dessvärre har detta inte beaktats i artikeln.
Expressens tes är att Familjeläkarna i våras gav direktiv om att läkare inte skulle besöka SÄBO, vilket är felaktigt. Däremot utfärdade Folkhälsomyndigheten rekommendationer och senare slog också Socialstyrelsen i sina riktlinjer fast att besök av läkare som inte var nödvändiga skulle undvikas. SÄBO-rådet, som består av alla 10 vårdgivare inom läkarinsatser på äldreboenden inom Region Stockholm, såväl regionens egna verksamhet vid de geriatriska klinikerna och de privata, gav i inledningen av pandemin den 19 mars ett råd om att planerade ronder på boendena (när läkare och sjuksköterskor sitter ner och diskuterar runt patienterna) helt eller delvis kunde utföras digitalt eftersom det fanns stor osäkerhet hur smittan spreds mellan individer och äldreboendena hade stor brist på skyddsutrustning, vilket ökar risken för smittspridning. Det var en initial försiktighetsprincip mot smittspridning, som inte ska tolkas som att läkarvården upphörde eller minskade. Läkarvården utökades tvärtom kraftigt, bland annat med fler jourlinjer och ca 5000 extra läkartimmar under de tre första månaderna av pandemin.

Familjeläkarnas återupptog snabbt de fysiska ronderna, efter anpassning till större lokaler och med större avstånd, vilket också Stockholm stads undersökning visade där vi också ansågs vara den läkarorganisation som haft högst närvaro på boendena i regionen.

Det påstås också att Familjeläkarna har testat få patienter vilket är helt fel. Familjeläkarna har under hela tidsperioden drivit på testningen och testat fler än andra vårdgivare. Vi har utfört över 10.000 tester. Totalt har vi ansvarat för läkarinsatserna för runt 10.000 patienter på äldreboenden sedan pandemins start.

IVO som nämns i artikeln har inte prickat någon vårdgivare, men har riktat kritik mot samtliga regioner, både som vårdgivare och som huvudmän och mot nästan alla privata vårdgivare. Kritik har i sin tur riktats från olika håll mot IVOs journalgranskning. Regionerna och vårdgivare ska lämna synpunkter under januari 2021. Coronakommissionen som har ett bredare uppdrag kommer att presentera sin första rapport idag.

Vi vill tacka alla våra duktiga medarbetare för fantastiska insatser under dessa prövande tider. Vi har nu fullt fokus på vården av våra patienter, de omfattande antigentesterna som vi genomför på SÄBO tillsammans med myndigheter och forskare, samt på att inom kort komma igång med covid-19 vaccinationen.