Expressen har i ännu en artikel granskat Familjeläkarna i Saltsjöbadens ABs verksamhet.
I den senaste artikeln, 16 december, uppmärksammas dotterbolagets Redevivas fastighetsinnehav på Gotland.

Fakta är följande:

Familjeläkarna äger i dag tre fastigheter, varav en ingår i dotterbolaget Redviva. Det samlades värdet på fastigheterna uppgick till 28 Mkr vid årsskiftet 2019-20.

I två av fastigheterna bedrivs i dag vårdcentralen Familjeläkarna i Saltsjöbaden respektive Maria Regina Hospice. Genom att äga vårdfastigheterna själva kan vi få lägre kostnad och ökad trygghet. Fastigheten på Gotland är ett renoveringsobjekt, som förvärvades 2013. På fastigheten finns en K-märkt byggnad, som vid en brand 2013 brandskadades svårt. På fastigheten finns även fem mindre stugor, byggda för snart 30 år sedan.

Fastigheten förvärvades då det fanns planer att utveckla verksamhet inom tex rehab eller äldrevård, vilket dock inte ännu har kunnat utvecklas vidare. För Familjeläkarna har det varit en bra investering, istället för att ha pengar på räntelöst bankkonto. Fastigheten förvärvades för 4,1 Mkr. Därefter har dotterbolaget Redeviva fått 6.87 Mkr i koncernbidrag, vilket är både legitimt och vanligt förekommande, för underhåll och upprustning av fastigheten. Investeringen uppgår totalt till 10.97 Mkr. Marknadsvärdet i dag är högre. Vår avsikt är dock inte att sälja utan att utveckla en verksamhet, exempelvis med rehabilitering eller äldrevård.

Familjeläkarnas fastigheter ger en grundtrygghet och stabilitet i ekonomin, och en försäkring i krävare tider.

Expressen uppger att Familjeläkarna gått med vinst de tre senaste åren. Det är fel. Bolaget redovisade 2019 en vinst på 32 Mkr och 2018 på 17,7 Mkr. De tre föregående åren gick verksamheten med förlust; 2017: -4,8 Mkr , 2016: -2,3 Mkr och 2015: 0,05 Mkr.

Resultatet 2019 motsvarande en vinstmarginal på 9,2% och 2018 på 5,7 %. De tre åren dessförinnan var marginalen negativ. Marginalen är i nivå med branschsnittet.

Av det samlande resultatet de fem senaste åren ca 42,2 Mkr har drygt 13 Mkr betalats i bolagsskatt. Utdelningen till aktieägarna uppgår till 3,5 Mkr. Aktieägarna har låtit aktieutdelningen efter skatt stå kvar i bolaget.

Löneersättningen till VD och vice VD, tillika ägare av Familjeläkarna, uppgår till 60 000 kr/mån vilket är lägre än medianlönen för en specialistläkare eller överläkare. VD tog inte heller ut någon lön 2017 och under de första fyra månaderna 2018 och vice VD lyfte inte någon lön 2017 då bolaget ännu gick med förlust.

Det innebär att merparten av de samlade vinstmedlen om 25,7 Mkr för perioden 2015-2020 står kvar i bolaget i syfte att trygga och utveckla verksamheten.

Till sist: Expressen påstår i båda sina granskningar att Familjeläkarnas har prickats av IVO. Det är också fel. IVO, som är vår tillsynsmyndighet, har inte utfärdat något föreläggande eller prickning av oss. IVO har däremot i sin journalgranskning av ett stort antal SÄBO riktat kritik mot Sveriges 21 samtliga regioner, samt flertalet privat vårdgivare för brister bla i journalföring.